Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.) održana je9. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazinau utorak, 17. studenog 2009. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Razmatranje Konačnog prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o i donošenju Prostornog plana uređenja Grada Pazina;
3. Razmatranje i prihvaćanje:
a) Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2008./2009. (skraćeni);
b) Godišnjeg plana i Programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2009./2010. 
    školsku godinu (skraćeni);
4. Razmatranje i prihvaćanje:
a) Izvještaja o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku godinu 2008./2009.;
b) Godišnje plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin –
    pedagoška godina 2009./2010.;
5. Razmatranje i donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu
     naplaćivanju usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina;
8. Podnošenje Informacije o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2008. godini;
9. Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Pazina za 2010. godinu;
10. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole
       Vladimira Nazora Pazin.

KLASA: 021-05/09-01/93
URBROJ: 2163/01-03-01-09-1
Pazin, 9. studeni 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof.,v.r.