Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“;
4. Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2017. godini;
5. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2017. godini;
6. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu;
7. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta;
8. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
9. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
10. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu;
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina;
12. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina;
13. Prijedlog Odluke o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje;
14. Prijedlog Odluke o formiranju katastarske čestice dječjeg odmarališta u naselju Špadići u Poreču i određivanju suvlasničkih udjela na novoformiranoj katastarskoj čestici;
15. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra;
16. Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2017. godinu;
17. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2018. godinu;
18.Prijedlog Rješenja o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Grada Pazina.