Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

9. izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 

Na temelju članka 88. stavka 1. i 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

9. izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za SRIJEDU, 11. svibnja 2022. godine,  koja će se održati on – line putem Microsoft Teams-a s početkom u 18:00 sati.

 D N E V N I    R E D

1. Prijedlog Odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice na nekretninama.

 

Poziv i prijedlog akta objavljen je i može se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 024-01/22-01/16
URBROJ: 2163-01-2/1-22-1
Pazin, 9. svibnja 2022.

Predsjednica
Gradskog vijeća
Enna Peroš, v.r.