Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)Dnevni red

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 7. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Pazina;
4. Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Provedbenog 4. urbanističkog plana „Dršćevka 2“;
5. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina;
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu;
7. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada;
8. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina.