Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)DNEVNI RED

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 6. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu;
4. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2017. godinu u području: a) odgoja i obrazovanja, b) kulture, c) sporta (III. Izmjene) i d) socijalno-zdravstvenih potreba (I. Izmjene);
5. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu;
6. Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu;
7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu;
8. Prijedlog Odluke o pokriću dijela planiranog manjka u Proračunu Grada Pazina iz prethodnog razdoblja;
9. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području: a) u kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta;
10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
11. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
12. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu;
13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2018. godinu;
14. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta po ugovoru na području Grada Pazina;
15. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana „Centar – Jug“ Pazin;
16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o formiranju građevnih čestica Osnovne škole Vladimira Nazora, Pazin i Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Pazin te o prijenosu prava suvlasništva, bez naknade, Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile, Pazin;
17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje od siječnja do prosinca 2018. godine;
18. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2018. godinu.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.