Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 19. prosinca 2013. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 6. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o podjeli trgovačkog društva USLUGA d.o.o. i osnivanju trgovačkog
društva USLUGA ODVODNJA d.o.o.;
4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu USLUGA d.o.o. za
osnivanje trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti gradnje;
5. Prijedlog drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu;
6. Prijedlog drugih (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2013. godinu:
    a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe, b) u području školstva i obrazovanja, c) u
kulturi, d) socijalno- zdravstvenih potreba i e) u području sporta i rekreacije;
7. Prijedlog drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2013. godini
;
8. Konačni prijedlog Odluke o porezima Grada Pazina;
9. Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016.
godinu;
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu;
11. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina za 2014. godinu:
a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe, b) u području školstva i obrazovanja, c) u
kulturi, d) socijalno- zdravstvenih potreba i e) u području sporta i rekreacije;
12. Program rada i Financijski plan Gradske knjižnice Pazin za 2014. godinu;
13. Program rada i Financijski plan Muzeja Grada Pazina za 2014. godinu;
14. Program rada i Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2014. godinu;
15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u
2014. godini;
16.Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad
Pazin u 2014. godini;
17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i
članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u
2014. godini;
18. Prijedlog Zaključka da se 13. rujna slavi kao Dan Grada Pazina;
19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre;
20. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2014. godinu.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu s time da se točka 19. brisala, a postojeća točka 20. postala je točka 19.
Donijeti akti objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 32/13., 33/13. i 34/13.

KLASA: 021-05/13-01/78
URBROJ: 2163/01-03-01-13-1
Pazin, 12. prosinca 2013.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, prof.,v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike