Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu;
4. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina u 2016. godini;
5. Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2016. godinu;
6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin;
7. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu;
8. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2017. godinu u području: a) odgoja i obrazovanja, b) kulture i c) sporta;
9. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini;
10. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini;
11. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu;
12. Prijedlog Odluke o kupnji suvlasničkog udjela na zemljištu;
13. Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2016. godinu;
14. Izvještaj o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2016. godini;
15. Izvještaj o radu udruga za 2016. godinu;
16. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva;
17. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra i ustupanju Republici Hrvatskoj prava vlasništva na zemljištu za potrebe gradnje Spojne ceste Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski križ (D64);
18. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin.