Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


D N E V N I R E D

1. Pitanja vijećnika/vijećnica
2. Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2022. godinu
3. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidata za izbor članova savjeta mladih Grada Pazina
4. Godišnje izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina za 2020. godinu
5. Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine za 2020. godinu
6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Pazina
7. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina
8. Prijedlog Trećih (III) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu
9. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina u području: kulture, socijalne zaštite i zdravstva te sporta za 2021. godinu
10. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
11. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za raspolaganje komunalnim otpadom za 2021. godinu
12. Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
13. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina u području: kulture, socijalne zaštite i zdravstva te sporta za 2022. godinu
14. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za raspolaganje komunalnim otpadom za 2022. godinu
15. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
16. Prijedlog Programa utroška šumskog doprinosa za 2022. godinu
17. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promijene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u 2022. godini
18. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pazina za 2022. godinu
19. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu
20. Prijedlog Odluke o sukcesivnom planiranju pokrića manjka Proračuna Grada Pazina u razdoblju 2022. -2024. godine
21. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
22. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2022. godinu

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.