Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

42. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18. i 5/20.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

 42. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 18. veljače 2021. godine, u dvorani Istra u Spomen domu, s početkom u 18:00 sati.

DNEVNI  RED

 1. Verifikacija Zapisnika sa 41. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari;
 4. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2020. godini;
 5. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2020. godinu;
 6. Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2021. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin;
 9. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Pazina za razdoblje od 2021. do 2027. godine;
 10. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu;
 11.  Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina;
 12. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Pazina;
 13. Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2020. godinu;
 14. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2021. godinu;
 15. Izvještaj o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2020. godini;
 16. Prijedlog Odluke  o prijenosu prava vlasništva komunalne vodne građevine Kolektor fekalne kanalizacije „Stari Pazin“;
 17. Prijedlog Odluke  o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 za mjesec veljaču 2021. godine.

 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]n.hr

KLASA: 021-05/21-01/-02
URBROJ: 2163/01-03-01-21-1
Pazin, 10. veljače 2021.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

42. sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 42. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj  4/21. i  5/21.
Zapisnik s 42. sjednice Gradskog vijeća.