Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

41. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina S A Z I V A 41. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 22. studenog 2012. godine u velikoj vijećnici Gradskog vijeća,s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

  0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 40. sjednice Gradskog vijeća;
  1. Pitanja vijećnika;
  2. Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ u pedagoškoj godini 2011./2012.;
  3. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ za
       pedagošku godinu 2012./2013. (skraćeni);
  4. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora
       Pazin za školsku godinu 2011./2012. (skraćeni);
  5. Godišnji plan i program rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu
       2012./2013. (skraćeni);
  6. Suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin;
  7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području
      Grada Pazina;
  8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na
      području Grada Pazina;
  9. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
10. Prve (I.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu;
11. Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2012. godinu;
       a) u području školstva i obrazovanja,
       b) u kulturi,
       c) socijalno-zdravstvenih potreba i
       d) sporta i rekreacije;
12. Prve (I.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad
       Pazin u 2012. godini;
13. Prve (I.) izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
      Grad Pazin u 2012. godini;
14. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu (I.
      čitanje);
15. Informacija o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2011. godini;
16. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Načelnika i članova Stožera zaštite i
       spašavanja Grada Pazina.

Uvid u cjelovit tekst dokumenata navedenih u točkama 3., 4. i 5. Dnevnog reda može se izvršiti u Uredu Grada i/li u nadležnom upravnom odjelu.

KLASA: 021-05/12-01/ 67
URBROJ: 2163/01-03-01-12-1
Pazin, 14. studeni 2012.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Valter Milohanić,v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.