Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 32. Statuta Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/01., 4/05., 1/06. i 17/06.-pročisćeni tekst), a u svezi s člankom 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/01., 4/05., 1/06 i 17/06 -; pročisćeni tekst) održana je4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazinau srijedu, 29. srpnja 2009. godine u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Razmatranje i prihvaćanje Informacije o stanju sigurnosti u Gradu Pazinu za prvo  
    polugodište2009. godine;
3. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu Posebnog računa Županijskog poglavarstva-
    „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2008. godinu;
4. Razmatranje i prihvaćanje Izvještaja o radu i prikaz intervencija na gašenju požara,
    spašavanju ljudi i imovine Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2008. godini;
5. Razmatranje i prihvaćanje Izvještaja o radu „Pazin“ d.o.o., Pazin;
6. Razmatranje i prihvaćanje: a) Izvještaja o radu i b) Financijskog izvještaja za 2008. godinu
    Pučkog otvorenog učilišta Pazin;
7. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o ostvarenju Programa rada Zajednice sportskih
    udruga Grada Pazina za 2008. godinu (sažetak);
8. Razmatranje i prihvaćanje Izvještaja o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2008. godinu;
9. Razmatranje i prihvaćanje Izvještaja o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja
    komunalne infrastrukture za Grada Pazin u 2008. godini;
10. Razmatranje i prihvaćanje Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
      komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2008. godini;
11. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Načelnika i članova Stožera zaštite i
       spašavanja Grada Pazina;
12. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada
       Pazina;
13. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za popise birača.

KLASA: 021-05/09-01/46
URBROJ: 2163/01-03-01-09-1
Pazin, 22. srpanj 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof., v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike