Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

37. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

37. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 11. travnja 2017. godine,  u velikoj vijećnici Gradskog vijeća,  s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I    R E D

 1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 36. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijskog centra Lindar;
 4. Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin;
 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem Vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave –  Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić „Olga Ban“, 3. skupine, na građevinskoj čestici k.č. broj 2281/1 (za zemljišnu knjigu k.č. broj 257/5) K.O. Pazin (Pazin, Prolaz Otokara Keršovanija 1)“;
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“;
 7. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini;
 8. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini;
 9. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2016. godini;
 10. Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazinu 2016. godini;
 11. Prijedlog Odluke o porezima Grada Pazina;
 12. Prijedlog Odluke o sklapanju sudske nagodbe;
 13. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu;
 14. Prijedlog Prvih (I.) Izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2017. godinu: a) u području odgoja i obrazovanja, b) u kulturi i c) sportu;
 15. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini;
 16. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini;
 17. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu;
 18. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina;
 19. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj – prosinac 2016. godine;
 20. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2016. godinu.

 KLASA: 021-05/17-01/17
URBROJ: 2163/01-03-01-17-1
Pazin, 3. travnja 2017.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 37. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 12/17., 14/17., 15/17., i   16/17.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike