Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 16. ožujka 2107. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

DNEV NI RED

 1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 35. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;
 4. Prisega vijećnika;
 5. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2016. godinu;
 6. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2016. godini;
 7. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2016. godine;
 8. Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 5. travnja do 31. prosinca 2016. godine;
 9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin;
 11. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Vrh Drazeja;
 12. Srednjoročni plan davanja koncesija na području Grada Pazina za razdoblje od 2017. do 2019. godine;
 13. Plan davanja koncesija na području Grada Pazina u 2017. godini;
 14. Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2016. godinu;
 15. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2017. godinu;
 16. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u Gradu Pazinu;
 17. Razrješenje i imenovanje člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin.


KLASA: 021-05/17-01/05
URBROJ: 2163/01-03-01-17-1
Pazin, 8. ožujak 2017.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 36. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 6/17.

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike