Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

35. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina S A Z I V A 35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 22. svibnja 2012. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

  0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 34. sjednice Gradskog vijeća;
  1. Pitanja vijećnika;
  2. Suglasnost na Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“
      Pazin;
  3. Suglasnost na Izmjene (druge) Statuta Gradske knjižnice Pazin;
  4. Suglasnost na Izmjene (druge) Statuta Muzeja Grada Pazina;
  5. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2011. godinu;
  6. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2011. godinu;
  7. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2011. godinu;
  8. Izvješće o radu i prikaz intervencija na gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine Javne
      vatrogasne postrojbe Pazin u 2011. godini;
  9. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje
      komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika;
10. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje
       dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti;
11. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
12. Odluka o kupnji stambenog prostora na adresi Miroslava Bulešića 1 u Pazinu;
13. Odluke o dodjeli priznanja i nagrada Grada Pazina.

KLASA: 021-05/12-01/ 24
URBROJ: 2163/01-03-01-12-1
Pazin, 15. svibnja 2012.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić, v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.