Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

35. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18. i 5/20.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 28. svibnja 2020., u dvorani Istra u Spomen domu s početkom u 18:00 sati.

DNEVNI  RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika (odgovor);
 3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2019. godinu;
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
 5. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Pazina za mjesec travanj 2020. godine;
 6. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu;
 7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina; 
 9. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina;
 10. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2019. godine;
 11. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2019. godinu.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 KLASA: 021-05/20-01/25
URBROJ: 2163/01-03-02-20-1
Pazin, 20. svibnja 2020.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 35. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj  18/20.
Zapisnik s 35. sjednice Gradskog vijeća.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike