Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

35. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

 35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za SRIJEDU, 21. prosinca 2016. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 17,00 sati.

 D N E V N I    R E D

 1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 34. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin;
 4. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu;
 5. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu u području : a) odgoja i obrazovanja, b) kulture i c) socijalno- zdravstvenih potreba;
 6. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini;
 7. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu;
 8. Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu;
 9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata i pokriću dijela planiranog manjka u Proračunu Grada Pazina iz prethodnog razdoblja;
 11. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina za 2017. godinu : a) u području odgoja i obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno – zdravstvenih potreba i d) u području sporta;
 12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini;
 13. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini;
 14. Prijedlog Plana izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina;
 15. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu;
 16. Prrijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2017. godini;
 17. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2017. godinu.

 

KLASA: 021-05/16-01/68
URBROJ: 2163/01-03-01-16-1
Pazin, 13. prosinac 2016.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 35. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 57/16., 58/16. i  59/16.

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.