Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina S A Z I V A 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za, UTORAK, 24. travnja 2012. godine ,u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

  0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 33. sjednice Gradskog vijeća;
  1.Pitanja vijećnika;
  2. Izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina:
      a) imenovanje Komisije za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina,
      b) Izvještaj o provedenim izborima za izbor članova Gradskog savjeta mladih Pazina;
  3. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2011. godini;
  4. Financijski izvještaj Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2011. godinu;
  5. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog
       križa Pazin za
2011. godinu;
  6. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana Zajednice
       sportskih udruga
za 2011. godinu;
  7. Program rada i Financijski plan Zajednice sportskih udruga za 2012. godinu;
  8. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
      Grad Pazin u 2011. godini;
  9. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
      Grad Pazin u 2011. godini;
10. Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2011. godinu;
11. Izvještaj o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 2011. godinu;
12. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu;
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu;

 14. Odluka o otpisu potraživanja;
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu;
16. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti
       održavanja javne rasvjete i prigodnog ukrašavanja naselja na području Grada Pazina;
17. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić "Olga Ban" Pazin;
18. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za
       izbor članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pazin
       ima dionice ili udjele u vlasništvu;
19. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju prijedloga članova Upravnog
       vijeća Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula;
20. Razrješenje i imenovanje zamjenika predsjednika Odbora za društvene djelatnosti;
21. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2011. godine i   Prezentacija izvještaja (.ppt), 
22. Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2011. godinu.

KLASA: 021-05/12-01/12
URBROJ: 2163/01-03-01-12-1
Pazin, 13. travanj 2012.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić, v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike