Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 31.redovne, 32. i 33. izvanredne sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika (odgovori);
3. Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2019. godini;
4. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade;
5. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu;
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu;
7. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2020. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta;
8. Prijedlog Prvih I.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu;
9. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike