Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.), održana je 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazinau utorak, 7. veljače 2012. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D 

  0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 32. sjednice Gradskog vijeća; 
  1. Pitanja vijećnika; 
  2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za period od 01.01. do 31. 12. 
      2011. godine sa usporednim pokazateljima za isti period 2010. godine; 
  3. Plan poslovanja trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2012. godinu; 
  4. Odluka o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina; 
  5. Odluka o osnivanju udruge Modelne šume „Sliv rijeke Mirne“; 
  6. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina; 
  7. Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“ Pazin; 
  8. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prijenosu vlasništva na nekretninama u
       katastarskoj općini Gračišće, bez naknade; 
  9. Odluka o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova
      Gradskog savjeta mladih Grada Pazina;
10. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Pazina;
11. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin.

KLASA: 021-05/12-01/01
URBROJ: 2163/01-03-01-12-1
Pazin, 31. siječnja 2012.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić , v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.