Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.), održana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina, u četvrtak, 22. prosinca 2011. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 17,00 sati.

D N E V N I R E D

  0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 31. sjednice Gradskog vijeća;
  1. Program rada i Financijski plan Gradske knjižnice Pazin za 2012. godinu;
  2. Program rada i Financijski plan Muzeja Grada Pazina za 2012. godinu;
  3. Program rada i Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2012. godinu;
  4. Druge (II.) Izmjene Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu;
  5. Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2011. godinu: a) u području
      predškolskog odgoja i naobrazbe, b) u području školstva i obrazovanja, c) u kulturi, d)
      socijalno- zdravstvenih potreba i e) sporta i rekreacije;
  6. Druge (II.) Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
     Grad    Pazin u 2011. godini;
  7. Druge (II.) Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
      Grad Pazin u 2011. godinu;
  8. Proračun Grada Pazina za 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu (konačni 
      prijedlog);
 9. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu;
10.Programi javnih potreba za Grad Pazin u 2012. godini: a) u području predškolskog odgoja
      i naobrazbe, b) u području školstva i obrazovanja, c) u kulturi, d) socijalno- zdravstvenih
      potreba i e) sporta i rekreacije;
11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012.;
12. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012.;
13. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom;
14. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju;
15. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
16. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova 
       zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2012. godini;
17. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pazin;
18. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor
       ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pazin;
19. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Muzeja Grada Pazina;
20. Odluka o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor
       ravnatelja/ice Muzeja Grada Pazina;
21. Pismo namjere o poslovnoj suradnji za izradu projektne dokumentacije i izgradnju
      Zadružne mljekare – objekta za preradu mlijeka i proizvodnju sira;
22. Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
23. Program rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2012. godinu.

KLASA: 021-05/11-01/ 75
URBROJ: 2163/01-03-01-11-1
Pazin, 14. prosinca 2011.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić, v.r.