Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.),održana je 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina, u srijedu, 30. studenog 2011. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 30. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina;
4. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pazin;
5. Informacija o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2010. godini;
6. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu.
7. Srednjoročni plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2012. do
    2014. godine;
8. Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2012. godinu.

KLASA: 021-05/11-01/ 70
URBROJ: 2163/01-03-01-11-1
Pazin, 22. studeni 2011.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić, v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike