Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika s 30. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Izvještaj radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2019. godini;
4. Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2019. godinu;
5. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za razdoblje od 2020. do 2023. godine;
6. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2020. godinu;
7. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra;
8. Prijedlog Odluke o priznanju prava vlasništva Republici Hrvatskoj, Ministarstvo financija – Porezna uprava;
9. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina;
10. Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u 2019. godini;
11. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Pazina;
12. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina;
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Pazina i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina;
14. Informacija po Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2018. godinu.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.