Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 29. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Četvrtih (IV.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
4. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2019. godinu u području: a) sporta (II. izmjene), b) kulture i c) socijalne skrbi i zdravstva (III. izmjene);
5. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu;
6. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;
7. Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu;
8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu;
9. Prijedlog Odluke o sukcesivnom planiranju pokrića manjka Proračuna Grada Pazina u razdoblju 2020.-2022. godine;
10. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina za 2020. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta;
11. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu;
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
13. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u 2020 . godini;
14. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje od siječnja do prosinca 2020. godine;
15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2020. godinu;
16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta Mladih Grada Pazina za 2020. godinu;
17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina;
18. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pazin;
19. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Pazina;
20. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2020. godinu.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike