Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 4. studenog 2021. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I    R E D

 1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika/vijećnica;
 3. Izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja grada Pazina za 2020. godinu;
 4. Programsko izvješće o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2020. godinu;
 5.  Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2020. godinu;
 6. Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2020. godinu;
 7. Izvještaj  o poslovanju društva „Pazin“ d.o.o. Pazin za 2020. godinu;
 8. Izvještaj o  poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. za 2020. godinu;
 9. Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2020. godinu;
 10. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga  d.o.o. za 2020. godinu   s izvješćima: a)  o poslovanju komunalne usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan u Gradu Pazinu za 2020. godinu   i b)  o poslovanju komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama u Gradu Pazinu za 2020. godinu;
 11. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2020. godinu;
 12.  Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u 2020. godini;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu;
 14. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
 15. Prijedlog Odluke o zaduživanju za refinanciranje kredita za izgradnju Doma za starije i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin;
 16. Prijedlog  Odluke o zaduživanju za refinanciranje kredita za kupnju zemljišta, izgradnju i stručni nadzor Školsko- gradske sportske dvorane u Pazinu;
 17. Prijedlog Odluke o zaduživanju za refinanciranje kredita za izgradnju prometnice u poslovnoj zoni Ciburi;
 18. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina;
 19. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pazina za 2021. godinu.

 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 021-05/21-01/42
URBROJ: 2163/01-03-01-21-1
Pazin, 27. listopada 2021.

Predsjednica
Gradskog vijeća
Enna Peroš, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 3. sjednice Gradskog vijeća objavljeni u u “Službenim novinama Grad Pazina” broj 45/21.  i  46/21.
Zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike