Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.),održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazinau četvrtak, 6. listopada 2011. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

  0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća;
  1. Pitanja vijećnika;
  2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za period od 01.01. do 31.08.
     2011. godine sa usporednim pokazateljima za isti period 2010. godine;
  3. Izvještaj o radu udruga na području Grada Pazina za 2010. godinu;
  4. Izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina u 2010. godini;
  5. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2010. godinu;
  6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu;
  7. Prve (I.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu;
  8. Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2011. godinu;
      a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe,
      b) u području školstva i obrazovanja,
      c) u kulturi,
      d) socijalno-zdravstvenih potreba i
      e) sporta i rekreacije;
  9. Prve (I.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad
      Pazin u 2011. godini;
10. Prve (I.) izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
      Grad Pazin u 2011. godini;
11. Odluka o izradi izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana „Dršćevka 2“ Pazin;
12. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna GUP-a grada Pazina;
13. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Pazina;
14. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova;
15. Odluka o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja;
16. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi;
17. Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
18. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2011. godine;
19. Razrješenje i imenovanje člana Odbora za kulturu.

KLASA: 021-05/11-01/50
URBROJ: 2163/01-03-01-11-1
Pazin, 28. rujan 2011.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike