Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Pazina;
4. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Pazina „Mayors Adapt“ inicijativi;
5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin;
6. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Pazina;
7. Izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina za 2015. godinu;
8. Izbori za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pazina.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.