Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za PETAK, 18. prosinca 2015. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 17:00 sati.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara za Grad Pazin i Plana zaštite od požara Grada Pazina;
4. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu;
5. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2015. godinu: a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe, b) u području školstva i obrazovanja, c) u kulturi, d) socijalno- zdravstvenih potreba i e) u području sporta i rekreacije;
6. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini;
7. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini;
8. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu;
9. Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu;
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu;
11. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu: a) u području odgoja i obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno – zdravstvenih potreba i d) u području sporta;
12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini;
13. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini;
14. Prijedlog Plana izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina;
15. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu;
16. Prijedlog: a) Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina  b) Odluke o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina;
17. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
18. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pazin;
19. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina;
20. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2016. godini;
21. Izvještaj o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2014. godini;
22. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2016. godinu.

KLASA: 021-05/15-01/62
URBROJ: 2163/01-03-01-15-1
Pazin, 10. prosinac 2015.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 24. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 39/15., 40/15. i 41/15.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike