Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09., 8/13. i 41/18.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 14. svibnja 2019., u velikoj vijećnici Gradskogv vijeća s početkom u 18:00 sati.

DNEVNI  RED

 1. Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3.  Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2018. godinu;
 4. Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2018. godinu;
 5. Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2018. godinu;
 6. Godišnji zvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2018. godinu;
 7. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina u 2018. godini; 
 8. Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2019. godinu;
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula;
 10. Godišnji izvještaj  o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu;
 11. Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2018. godini;
 12. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2018. godini;
 13. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
 14. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
 15. Prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje;
 16. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u Gradu Pazinu;
 17. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2018. godinu;
 18. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA : 021-05/19-01/39
URBROJ: 2163/01-03-01-19-1
Pazin, 6. svibnja 2019.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 23.  sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 23/19.24/19.
Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.