Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)D N E V N I R E D

0. Vox mini populi;
1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 22. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene (treće) Statuta Muzeja Grada Pazina;
4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o stavljanju izvan snage Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu;
5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu;
6. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra;
7. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina;
8. Prijedlog Odluke i izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina;
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o.;
10. Prijedlog proračuna Grada Pazina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (I. čitanje).

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.