Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.),održana je22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazinau utorak, 21. prosinca 2010. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 17,00 sati.

D N E V N I R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 21. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
3. Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin;
4. Program rada i Financijski plan Gradske knjižnice Pazin za 2011. godinu;
5. Program rada i Financijski plan Muzeja Grada Pazina za 2011. godinu;
6. Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa ruralnog područja Središnje Istre;
7. Izmjene Proračuna Grada Pazina za 2010. godinu;
8. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2010. godinu;
9. I. (prve) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2010. godinu: 
    a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe, 
    b) u području školstva i obrazovanja, 
    c) u kulturi, 
   d) socijalno- zdravstvenih potreba i 
   e) sporta i rekreacije;
10. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u
      2010. godini;
11. I. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad 
      Pazin u 2010.;
12. Proračun Grada Pazina za 2011. godinu (konačni prijedlog);
13. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu;
14. Program javnih potreba za Grad Pazin u 2011. godini:
      a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe,
      b) u području školstva i obrazovanja,
      c) u kulturi,
      d) socijalno- zdravstvenih potreba i
      e) sporta i rekreacije;
15. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2011.;
16. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2011.;
17. Informacija o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2009. godini sa osvrtom
      na prvih devet mjeseci 2010. godine;
18. Program rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2011. godinu;
19. Program rada gradske uprave Grada Pazina za 2011. godinu;
20. Izvještaj o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 2010. godinu;
21. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pazina
       za razdoblje od 2011. do 2013. godine;
22. Odluka o imenovanju Tima stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od požara i
      tehnološke eksplozije za područje Grada Pazina i Plana zaštite od požara i tehnoloških
      eksplozija za područje Grada Pazina.

KLASA: 021-05/10-01/91
URBROJ: 2163/01-03-01-10-1
Pazin, 13. prosinca 2010.

Predsjednik Gradskog vijeća
      Stjepan Gabrić,v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike