Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2018. godini;
4. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2018. godinu;
5. Programsko izvješće o radu i Financijsko izvješće o radu Gradske knjižnice Pazin za 2018. godinu;
6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin;
8. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Pazina;
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Dogradanja mjesnog groblja u Lindaru“;
11. Prijedlozi: a) Odluke o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina” broj 20/18.) i b) Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina;
12. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj – prosinac 2018. godine.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike