Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu;
4. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta;
5. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
6. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
7. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu;
8. Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu;
9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
10. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Pazina za razdoblje 2019.-2021. godine;
11. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina za 2019. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta;
12. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu;
13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;
14. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u 2019. godini;
15. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi;
16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. godine;
17. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina;
18. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2019. godinu.