Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.), održana je18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazinausrijedu, 28.srpnja 2010. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I  R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 16. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995.-2009. godine;
3. Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2009. godinu;
4. Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2009. godinu;
5. Izvještaj o poslovanju društva „Pazin“ d.o.o. za 2009. godinu;
6. Godišnje izvješće „Usluge“ d.o.o. za poslovnu 2009. godinu;
7. Izvještaj o troškovima rada i održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Pazina u 2009. godini;
8. Izvještaj o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje na otvorenom u gradu Pazinu za 2009. godinu;
9. Izvještaj o održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2009. godinu;
10. Izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina u 2009. godinu;
11. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
12. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Pazina;
13. Mreža škola na Pazinštini;
14. Imenovanje člana u Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Pazina.

KLASA: 021-05/10-01/58
URBROJ: 2163/01-03-01-10-1
Pazin, 19. srpanj 2010.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof., v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.