Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana „Dršćevka 2“;
4. Izvješće o stanju u prostoru Grada Pazina 2014. – 2017.;
5. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Pazinka III;
6. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (I. čitanje);
7. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade;
8. Prijedlog Odluke o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina;
9. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina.