Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za PETAK, 16. studenog 2018. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I   R E D                                                     

 1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 16. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2017./2018. (skraćeno Izvješće);
 4. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2017./2018. (skraćeno Izvješće);
 5. Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2017. godinu (skraćeni Izvještaj);
 6. Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2017. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari;
 8. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu;
 9. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta;
 10. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
 11. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;izmjene Programa održavanja 2018.pdf
 12. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2019. godinu.

 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 021-05/18-01/ 62
URBROJ: 2163/01-03-01-18-1
Pazin, 5. studeni 2018.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 17.  sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 39 /18. i 40/18.
Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća.