Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.),održana je 15.sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina u utorak, 27. travnja 2010. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvješća Gradske knjižnice Pazin za 2009. godinu;
3. Razmatranje i prihvaćanje:
    a) Izvještaja o radu i 
    b) Financijskog izvještaja Muzeja Grada Pazina za 2009. godinu;
4. Razmatranje i prihvaćanje:
    a) Programa rada i 
    b) Financijskog plana Muzeja Grada Pazina za 2010. godinu;
5. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 
    2009. godinu;
6. Razmatranje i prihvaćanje Izvještaja o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 
    komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2009. godini;
7. Razmatranje i prihvaćanje Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
    komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2009. godini;
8. Razmatranje i prihvaćanje Izvještaja o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpnja –
    prosinac 2009. godine.

KLASA: 021-05/10-01/35
URBROJ: 2163/01-03-01-10-1
Pazin, 16. travanj 2010.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof.,v.r.