Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.),održana je13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina u utorak, 23. veljače 2010. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 11. i 12. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2009. s usporednim pokazateljima za 2008. godinu;
3. Program rada Muzeja Grada Pazina za 2010. godinu;
4. Financijski plan Muzeja Grada Pazina za 2010. godinu;
5. Izvještaj o radu Gradske knjižnice Pazin za 2009. godinu;
6. Program rada Gradske knjižnice Pazin za 2010. godinu;
7. Financijski plan Gradske knjižnice Pazin za 2010. godinu;
8. Program rada Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2010. godinu;
9. Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2010. godinu;
10. Izvod iz Plana poslovanja trgovačkog društva „Usluga“ d.o.o. Pazin za 2010. godinu;
11. Odluka o prijenosu poslova Poreznoj upravi;
12. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (II. čitanje);
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju osnivačkih prava i obveza nad Dječjim vrtićem „Olga Ban“ Pazin;
14. Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
15. Zaključak o kupnji suvlasničkog udjela na nekretninama;
16. Zaključak o kupnji zemljišta – k.č. broj 825/14 K.O. Pazin;
17. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
18. Rješenje o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Grada Pazina;
19. Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu imovine;
20. Rješenje o izboru članova Odbora za kulturu;
21. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru članova Odbora za statut, poslovnik i upravu.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon broj 624-487 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 021-05/10-01/04
URBROJ: 2163/01-03-01-10-1
Pazin, 15. veljače 2010.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof., v.r.

)

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike