Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.),održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazinau petak, 18. prosinca 2009. godine , u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 17,00 sati.

D N E V N I R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Razmatranje i donošenje II. (drugih) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pazina za 2009.
    godinu;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o II. (drugim) izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna
    Grada Pazina za 2009. godinu;
4. Razmatranje i donošenje II. (drugih) Izmjena Programa javnih potreba za 2009. godinu:
   a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe,
   b) u području školstva i obrazovanja,
   c) u kulturi,
  d) socijalno- zdravstvenih potreba i
  e) sporta i rekreacije;
  5. Razmatranje i donošenje II. Izmjena Programa zajedničke komunalne potrošnje i 
      uređenja građevinskog zemljišta za Grad Pazin u 2009. godini;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području
    Grada Pazina;
8. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Pazina za
    2009.;
9. Razmatranje i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
     na području Grada Pazina za 2010. godinu;
10. Razmatranje i donošenje Programa rada gradske uprave Grada Pazina za 2010. godinu; 11. Razmatranje i donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2010.
      godinu.

KLASA: 021-05/09-01/120
URBROJ: 2163/01-03-01-09-1
Pazin, 10. prosinca 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof. ,v.r.