Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.), održana je11. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina,u utorak, 15. prosinca 2009. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D 

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih 
    objekata i reklamnih predmeta;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranoj prodaji
    robe izvan prodavaonica na području Grada Pazina;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o porezima Grada Pazina;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina;
6. Izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina:
     a) imenovanje Komisije za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina,
    b) Izvještaj o provedenim izborima za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada
         Pazina;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni / dopuni:
    7.1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina, 
    7.2. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i
           opreme u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin,
7.3. Odluke o poduzimanju i provedbi mjera obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i
        deratizacije, te
7.4. Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o proslavi Dana Grada Pazina i obilježavanju
      drugih datuma u Gradu Pazinu i 7.5. Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o
       sastavu otpadnih voda koje se upuštaju u sustav javne kanalizacije grada Pazina;
8. Suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin,
9. Razmatranje i donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na zemljištu za potrebe
    izgradnje Autoceste A-8;
10. Razmatranje i donošenje Proračuna Grada Pazina za 2010. godinu;
11. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2010. godinu;
12. Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba za Grad Pazin u 2010. godini:
      a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe,
      b) u području školstva i obrazovanja,
      c) u kulturi,
      d) socijalno- zdravstvenih potreba, te
      e) u području sporta i rekreacije;
13. Razmatranje i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
       za Grad Pazin u 2010. godini;
14. Razmatranje i donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
       infrastrukture za Grad Pazin u 2010. godini;
15. Razrješenje i imenovanje članice/a Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin.

KLASA: 021-05/09-01/112
URBROJ: 2163/01-03-01-09-1
Pazin, 7. prosinac 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof.,v.r.