Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina;
4. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.