Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 24. srpnja 2014. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D
  1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća;
  2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Pazina;
  4. Prijedlog odluke o osnivanju Poslovne zone Lešće;
  5. Godišnje izvješće trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin za 2013. godinu (skraćeno) sa
izvještajima:
a) o troškovima rada i održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
grada Pazina u 2013. godini
, b) o upravljanju organizaciji i naplati prodaje robe izvan
prodavaonica za 2013. godinu
i c) o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu
za 2013. godinu;
  6. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2013. godinu;
 7. Prijedlog prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu;
  8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2014.
godinu;
  9. Prijedlog prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2014. godinu:
a) školstva i obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno-zdravstvenih potreba i d) sporta i
rekreacije;
10. Prijedlog drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini;
11. Prijedlog prvih (I.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini;
12. Prijedlog prvih (I.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom za Grad Pazin u 2014. godini;
13. Prijedlog plana izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina;
14. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu;
15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta
u Pazinu;
16. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin
osnivanjem glazbenog odjela;
17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin;
18. Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Pazina;
19. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Pazina;
20. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina;
21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji
vrtić „Olga Ban“ Pazin;
22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u
vlasništvu Grada Pazina;

 

Uvid u cjelovit tekst dokumenta navedenog u točki 5. Dnevnog reda Godišnje izvješće trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin za 2013. godinu (skraćeno) može se izvršiti u Uredu Grada i/li nadležnom Upravnom odjelu.

KLASA: 021-05/14-01/ 39
URBROJ: 2163/01-03-01-14-1
Pazin, 16. srpnja 2014.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark,v.r.

 

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 12. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 21/14., 22/14. i 23/14.