Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 22. svibnja 2014. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

  1.Verifikacija Skraćenog zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća;
  2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina;
  4. Prijedlog odluke o izradi III. (trećih) Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada
Pazina;
  5. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne
namjene „Ciburi II“;
  6. Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Pazina (SEAP);
  7.Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2013. godinu;
8. Izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina u 2013. godini;
  9. Izvještaj o radu udruga na području Grada Pazina za 2013. godinu;
10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu;
11. Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Pazina;
12. Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva „Pazin sport“ d.o.o. i utvrđivanju Izjave o
osnivanju trgovačkog društva „Pazin sport“ d.o.o.;
13. Prijedlog odluke o osnivanju Poslovne zone Lešće;
14. Prijedlog odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe;
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
16. Prijedlozi odluka za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina;
17. Izvještaj o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću da se 13. rujna slavi kao
Dan Grada Pazina;
18. Prijedlog zaključka o prijenosu sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na službenim
stranicama Grada Pazina.

KLASA: 021-05/14-01/25
URBROJ: 2163/01-03-01-14-1
Pazin, 14. svibanj 2014.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Na sjednici Gradskog vijeća nije raspravljano o Prijedlogu odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina, Prijedlogu odluke o zaduživanju Grada Pazna i Prijedlogu odluke o osnivanju Poslovne zone Lešće (točke 3, 11 i 13 Dnevnog reda) a dodana je nova točka Dnevnog reda koja glasi: Informacija o „PURIS d.d. u stečaju“.
Akti koje je donijelo Gradsko vijeće objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 14/14. i 15/14.