Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)

D N E V N I   R E D

  1. Utvrđivanje kvoruma;
  2. Izbor Mandatno-verifikacione komisije;
  3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije, verifikacija mandata članova/članica Gradskog vijeća te utvrđivanje člana/članice Vijeća koji će predsjedavati sjednicom;
  4. Svečana prisega članova/članica Gradskog vijeća;
  5. Izbor komisije za izbor i imenovanja;
  6. Izbor predsjednika/predsjednice i dva potpredsjednika/potpredsjednice Gradskog vijeća.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike