Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja i odgovori na njih

 1. Tko se može prijaviti na Natječaj za stipendiranje?

Grad Pazin, radi podizanja znanja i sposobnosti građana sa svog područja, radi zadovoljavanja svojih potreba i potreba ustanova na području Grada u obrazovanju stručnjaka, te radi potpore i poticanja na daljnje školovanje učenika i studenata koji su tijekom dosadašnjeg školovanja ostvarili kvalitetne rezultate, dodjeljuje stipendije u skladu s Pravilnikom o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina.

Na stipendiju imaju pravo redoviti učenici i studenti koji imaju prebivalište na području Grada, za nastavak školovanja u srednjim školama i na visokim učilištima izvan područja Grada, ako ispunjavaju uvjete i kriterije propisane Pravilnikom.

Pod visokim učilištem  podrazumijevaju se fakultet i umjetnička akademija u njegovom sastavu, veleučilište i visoka škola.

 1. Koji su rokovi za prijavu?

Stipendije se dodjeljuju na osnovi provedenog javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima. Natječaj objavljuje Gradonačelnik, na prijedlog Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina, najkasnije do kraja mjeseca kolovoza tekuće godine, za iduću školsku/akademsku godinu.

Natječaj sadrži:

 1. broj i vrste stipendija koje se dodjeljuju,
 2. naznaku kriterija i uvjeta za dodjelu stipendije,
 3. deficitarna zanimanja od interesa za Grad, koje utvrđuje zaključkom Gradonačelnik, na prijedlog Upravnog odjela, po pribavljenim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za područje Grada Pazina i mišljenju poslodavaca iz javnog i gospodarskog sektora,
 4. iznos mjesečne stipendije,
 5. vrijeme na koje se dodjeljuje stipendija,
 6. naziv i adresu tijela kojem se dostavlja prijava na Natječaj,
 7. rok za podnošenje prijave,
 8. popis dokumenata koji se prilažu prijavi na Natječaj,
 9. obavijest o provjeri podataka, te
 10. druge obavijesti od značenja za provođenje postupka za dodjelu stipendija.

Prijave s određenom dokumentacijom u rokovima i na način koji su utvrđeni Natječajem dostavljaju se Upravnom odjelu. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Grada i na Oglasnoj ploči Grada.

 1. Kakve su mi šanse za dobivanje stipendije?

Komisija primjenom kriterija iz Pravilnika utvrđuje Prijedlog Rang liste, dostavlja je Gradonačelniku i objavljuje na Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava za Natječaj.

Podnositelji prijava mogu na Rang listu podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku u roku od osam (8) dana od dana objave Rang liste na oglasnoj ploči Grada.

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam (8) dana. Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Gradonačelnik donosi Konačnu Rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada. Na temelju Konačne Rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju.

Primjer izračuna stipendije:

Marko je učenik drugog razreda Industrijsko-obrtničke škole u Puli, smjer keramičar. Prosjek ocjena u prethodnoj školskoj godini je 3,63, nije prisustvovao na natjecanjima. Ima dvije sestre – jedna studira na Sveučilištu u Rijeci, a druga polazi treći razred Osnovne škole Vladimira Nazora u Pazinu.

Način izračuna: prosjek 3,63 – 50 bodova, godina školovanja – 20 bodova, , socijalni uvjeti (sestra na studiju izvan mjesta prebivališta – 20, sestra na školovanju u mjestu prebivališta – 5 bodova) – 25 bodova. Sveukupan zbroj bodova je 95.

 1. Što ako dobijem i neku drugu stipendiju?

Stipendist koji se pisano odrekao stipendije jer je preuzeo stipendiju drugog stipenditora, vratit će Gradu sredstva dobivena na ime stipendije koja je primao istovremeno sa sredstvima drugog stipenditora – u roku od mjesec dana od dana reguliranja novog statusa, dok će se njegove ostale obveze prema Gradu iz Ugovora o stipendiranju urediti novim Ugovorom.

 1. Kada kreću isplate stipendije i koliko ona iznosi?

U pravilu isplate stipendija za učenike kreću u listopadu i isplaćuju se za mjesec rujan tekuće do mjeseca srpnja kada se isplaćuju za lipanj slijedeće godine. Za studente isplate u pravilu kreću u prosincu za mjesece listopad i studeni tekuće godine do mjeseca kolovoza slijedeće za srpanj te godine.

 1. U kojem bih slučaju morao/la vratiti stipendiju?

Početkom svake školske/studijske godine Upravni odjel obavlja reviziju zaključenih Ugovora o stipendiranju. Ako se tijekom revizije utvrdi da Stipendist ne ispunjava uvjete za daljnju isplatu stipendije, jer se, bez posebno opravdanih razloga iz Pravilnika, nije redovito upisao u iduću školsku/ akademsku godinu – isplata stipendije bit će mu prekinuta dok se ne upiše u tu godinu.

Isplata stipendije može se stipendisti prekinuti i tijekom godine, ako ne ispunjava Ugovorom preuzete obveze. Ako se Stipendist ni nakon isteka godine dana ne upiše u iduću programsku godinu, raskinut će se Ugovor o stipendiranju.

Pod posebno opravdanim razlozima zbog kojih se Stipendist nije redovito upisao u iduću školsku odnosno programsku godinu mogu se podrazumijevati:

– duža i(li) teža bolest Stipendista, teške materijalne ili socijalno-zdravstvene prilike u obitelji Stipendiste,

– duže ili opravdano odsustvovanje Stipendista iz programa školovanja koje mu je odobrio Grad ili Stipendist na to odsustvovanje nije mogao utjecati, te

– eventualni drugi razlozi, o čemu, Zaključak, na osnovi Izjave Stipendista ili njegovoga staratelja i na osnovi odgovarajuće dokumentacije – donosi Upravni odjel.

Stipendistu za kojeg su, pod uvjetima i na način iz prethodnoga stavka ovoga članka, Rješenjem Upravnog odjela utvrđeni opravdani razlozi zbog kojih se nije redovito upisao u iduću školsku odnosno programsku godinu neće se prekidati isplata stipendije.

Iznimno, Upravni odjel, na pisani i obrazloženi Zahtjev stipendiste ili njegovoga roditelja odnosno staratelja, može odlučiti da se Stipendisti pravo na mirovanje isplate stipendije, prije raskida Ugovora o stipendiranju, produži za najviše još godinu dana.

Stipendist koji neopravdano, uslijed zanemarivanja Ugovorom o stipendiranju preuzetih obveza ili uslijed nekih drugih razloga, prekine ili ne završi Ugovorom utvrđeno školovanje, odnosno stipendist s kojim je raskinut Ugovor o stipendiranju, te stipendist koji po završetku školovanja nije želio preuzeti radnu obvezu u skladu s Ugovorom o stipendiranju – vratit će sredstva dobivena na ime stipendije.

Obveza vraćanja sredstava nastupa šest (6) mjeseci od dana kad je prekinuo ili završio školovanje za koje je primao stipendiju, a rok za vraćanje sredstava može se ugovoriti najviše na dvostruko duže vrijeme od onoga u kojem su primljena odnosno isplaćena, o čemu će Upravni odjel, kad nastupi takva okolnost, temeljem Ugovora o stipendiranju i Pravilnika, donijeti posebno Rješenje.

 1. Koje su moje obveze nakon završetka školovanja ili u slučaju prekida?

Nakon završetka školovanja Stipendist je dužan, najkasnije u roku od dva mjeseca, javiti se Gradu radi reguliranja obveza iz Ugovora o stipendiranju.

Stipendistu – učenika koji uredno ispuni obveze preuzete Ugovorom o stipendiranju, ako nakon završetka srednje škole nastavi školovanje na visokom učilištu, Upravni odjel će, na njegov pisani Zahtjev, osloboditi od obveza utvrđenih Ugovorom.

Stipendist koji uredno ispuni obveze preuzete Ugovorom o stipendiranju, bit će oslobođen od obveze vraćanja sredstava dobivenih na ime stipendije.