Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 25. Statuta Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 17/09.), a u svezi s člankom 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/01., 4/05., 1/06 i 17/06 -; pročisćeni tekst) održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazinau četvrtak, 22. listopada 2009. godine, uvelikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 17,00 sati.

D N E V N I R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu*;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u 
    vlasništvu Grada Pazina;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o promjeni namjene javnog dobra, k.č. 1922/4;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o promjeni namjene općeg dobra, k.č. 11066/10 i
    druge*;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o pokretanju postupka za izbor Gradskog savjeta mladih
    Grada Pazina;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni:
7.1. Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Pazina;
7.2. Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Pazina;
7.3 .Odluke o komunalnom redu;
7.4. Odluke o komunalnim djelatnostima;
7.5. Odluke o pristupanju programu društveno poticane stanogradnje;
7.6. Odluke o uvjetima priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom;
7.7.Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih i oborinskih voda Grada Pazina;
7.8. Odluke o uvjetima priključenja građevina na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih
       voda;
7.9. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;
7.10.Odluke o priznanjima i nagradama Grada Pazina;
7.11.Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pazina;
7.12.Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda u Gradu Pazinu, te
7.13. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima i
7.14.Izmjene (prve) Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Grada Pazina za razdoblje srpanj 2006. – srpanj 2010.;
8. Razmatranje i donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina;
9. Razmatranje i prihvaćanje Izvještaja o radu Gradonačelnika za lipanj 2009. godine;
10. Razmatranje i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Načelnika i članova
      Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina.

PREZENTACIJA PROJEKTA UREĐENJA TRGA SLOBODE
po završetku radnog dijela sjednice Vijeća. 

KLASA: 021-05/09-01/82
URBROJ: 2163/01-03-01-09-1
Pazin, 13. listopad 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof.,v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike