Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 30. siječnja 2014. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 7. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Izvještaj o radu sa financijskim poslovanjem i prikaz intervencija na gašenju požara,
spašavanju ljudi i imovine Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2013. godini;
4. Plan poslovanja trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2014. godinu (skraćena verzija);
5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata/kandidatkinja
za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina;
6. Prijedlog javnog poziva za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove Gradskog
savjeta mladih Grada Pazina;
7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata za izbor
članova Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva;
8. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu;
9. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu imovine;
10. Prijedlog rješenja o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu
Grada Pazina.

O prijedlozima za imenovanje članova Komisija (točke 9 i 10 Dnevnog reda) biti ćete upoznati na sjednici Gradskog vijeća.
Uvid u cjelovit tekst dokumenta navedenog u točki 4. i natječajnu dokumentaciju uz točku 8. Dnevnog reda može se izvršiti u Uredu Grada i/li nadležnom odjelu.

KLASA: 021-05/14-01/ 02
URBROJ: 2163/01-03-01-14-1
Pazin, 22. siječanj 2014.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, prof.,v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Donijeti akti objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 1/14. 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.