Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 27. siječnja 2022. godine, koja će se održati on – line putem Microsoft Teams-a s početkom u 18:00 sati.

DNEVNI   RED

  1. Verifikacija Zapisnika sa 4.  i  5. sjednice Gradskog vijeća.;
  2.  Pitanja vijećnika/vijećnica (odgovor);
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima;
  4. Prijedlog Odluke  o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pazina;
  5. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pazina;
  6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine;
  7.  Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine;
  8. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra i ustupanju prava vlasništva na zemljištu za potrebe gradnje objekta: Spojna ceste Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski križ (D64);
  9. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Pazina za mjesec studeni i prosinac 2021. godine;
  10. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu.

 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 024-01/22-01/02
URBROJ: 2163-01-2/1-22-1
Pazin, 19. siječnja 2022.

Predsjednica
Gradskog vijeća
Enna Peroš, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 6. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grad Pazina” broj 2/22.
Zapisnik s 6. sjednice Gradskog vijeća.