Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 21. studenog 2017. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I   R E D

  1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća;
  2. Pitanja vijećnika;
  3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju nove Opće bolnice Pula;
  4. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2018. godinu;
  5. Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2016./2017.;
  6. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2016./2017.;
  7. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu;
  8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Pazina;
  9. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (I. čitanje).

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 KLASA: 021-05/17-01/ 62
URBROJ: 2163/01-03-01-17-1
Pazin, 13. studeni  2017.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 6. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 43/17.
Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.