Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 28. studenog 2013. godine u  velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne
građevine za opskrbu pitkom vodom;
4. Prijedlog odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju;
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za podjelu društva Usluga d.o.o., Pazin i
osnivanje novog trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti javne odvodnje;
6. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta po ugovoru na području Grada Pazina;
7. Prijedlog odluke o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje;
8. Prijedlog odluke o promjeni namjene javnog dobra;
9. Prijedlog zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
10. Izvještaj o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2012. godini;
11. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
(I. čitanje);
12. Prijedlog odluke o porezima Grada Pazina;
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za
razdoblje lipanj-prosinac 2013. godine;
14. Prijedlog rješenja o imenovanju jednog (1) člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu s time da je točka 12. razmatrana u I. čitanju.
Donijeti akti objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj  31/13.

KLASA: 021-05/13-01/ 67
URBROJ: 2163/01-03-01-13-1
Pazin, 20. studeni 2013.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, prof.,v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.