Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za 24. listopada 2013. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3.Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ u pedagoškoj godini 2012./2013.;
4. Godišnji plan i program odgojno – obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“za
pedagošku godinu 2013./2014. (skraćena verzija);
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za donošenje Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“
Pazin;
6.Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora
Pazin za školsku godinu 2012./2013. (skraćena verzija);
7. Godišnji plan i program rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu
2013./2014. (skraćena verzija);
8. Izvještaj o poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2012. godinu;
9. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
10. Prijedlog odluke o promjeni namjene javnog dobra;
11. Prijedlog odluke o promjeni namjene javnog dobra na zemljištu u koridoru buduće
autoceste A8-Istarski ipsilon
, dionica Rogovići-Lupoglav, poddionica Rogovići-Ivoli;
12. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu;
13. Prijedlog prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu;
14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2013.
godinu;
15. Prijedlog prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba za 2013. godinu:
a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe, b) u području školstva i obrazovanja,
c) u kulturi, d) socijalno-zdravstvenih potreba i e) sporta i rekreacije;
16. Prijedlogprvih (I.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2013. godini;
17. Prijedlog prvih (I.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2013. godini;
18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Grada Pazina;
19. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Pazina;
20. Prijedlog odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Pazina i Opštine Gevgelija;
21. Izvještaj o radu udruga na području Grada Pazina za 2012. godinu;
22. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2013. godine.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Donijeti akti objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 26/13., 27/13. i 28/13.

KLASA: 021-05/13-01/ 54
URBROJ: 2163/01-03-01-13-1
Pazin, 15. listopada 2013.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, prof.,v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.